Zásady zpracování osobních údajů

 

Bc. Matěj Sokol, DiS., IČO: 02804069, se sídlem Za Tratí 254, 387 11 Katovice (dále jen „pronajímatel“), provozovatel webových stránek dostupných na www.pujcovnavydrysek.cz (dále jen „Internetová stránka“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou pronajímatelem považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Pronajímatel Bc. Matěj Sokol, DiS., se sídlem Za Tratí 254, 387 11 Katovice, IČ: 02804069, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), je správcem osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodech 1. a 2.

 

Při poskytování služeb Pronajímatel využívá cookies. Používáním webu vyjadřujete souhlas použitím následujících služeb:
Google, Facebook

 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Pronajímatelem na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím Internetové stránky, nebo jiným způsobem a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany Pronajímatele.

 

 

  1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE


Pronajímatel
je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získal:

 

Údaje subjektů údajů a účely zpracování:

 

Jméno, příjmení

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

 

Adresa

Plnění smluvního vztahu, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

 

Cookies

Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Provádění analýz a měření

 

Číslo účtu

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely

 

IP adresa

Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Provádění analýz a měření, Plnění ostatních zákonných povinností

 

Čas a datum

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Plnění ostatních zákonných povinností

 

IČ, DIČ

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

 

E-mail

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

 

Telefon

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Plnění ostatních zákonných povinností.

 

 

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vaše osobní údaje mohou být Pronajímatelem zpracovávány pro tyto účely:

Plnění smluvního vztahu (vztah mezi Pronajímatelem a Vámi, který vznikl zejména na základě smlouvy, objednávky)

Správa uživatelských účtů ke službám

Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb (Pronajímatel zvyšuje bezpečnost svých služeb v oblasti online přihlašování k uživatelským účtům, ztotožnění uživatele)

Provádění analýz a měření (zjišťuje například návštěvnost, čtenost, počet shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého uživatelé přichází na naše stránky, čas stávený na stránkách.

Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)

Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které Pronajímatel plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci)

 

 

  1. SEZNAM ZPRACOVATELŮ


Osobní údaje subjektů údajů jsou zpřístupněny pouze správci Internetových stránek a Zpracovateli pro Učetní a daňové účely. Potřebné údaje jsou zpřístupněny pouze v takové míře, nezbytné pro účely zpracování.

 

  1. POUŽITÍ COOKIES


Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají Pronajímateli poskytovat, chránit a zlepšovat její služby.
Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší (pomáhají například snížit dobu načítání stránek).
Soubory cookies používá Pronajímatel v případě, že navštívíte její Internetové stránky a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam, k usnadnění bezpečnějšího přihlášení na Internetové stránky a dalšímu - podrobnější popis je níže.

Jaké druhy cookies Internetové stránky využívají?
Na Internetových stránkách se využívají dva druhy cookies:

session cookies
Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací povinné.

permanentní cookies (nebo tracking cookies)
Tyto cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách, jako například jednodušší a rychlejší navigace. Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Přihlášení a zabezpečení
Cookies pomáhají při registraci a přihlášení uživatele na Internetové stránky. Pokud je uživatel používá, mohou si zapamatovat jeho přihlašovací údaje, prostředí (např. prohlížeč) a funkce, aby je nemusel pokaždé zadávat, či dále zajišťují bezpečnost po přihlášení. U registrovaného uživatele ukládá do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení.


Návštěvnost
Pronajímatele zajímá, které stránky uživatelé prohlížejí a opakovaně navštěvují, a proto shromažďuje statistiky o návštěvnosti, aby mohla weby rozvíjet a dále vylepšovat podle preferencí uživatelů daného webu.
Na Internetové stránce používá měření návštěvnosti pomocí Google Analytics. Tato meření pro Pronajímatele zaznamenávají, které stránky uživatel na webové stránce navštívil, odkud se na stránku dostal, kam z ní odešel, které pro prohlížení používá zařízení, operační systém či prohlížeč, či jaký má preferenční jazyk. Tyto statistiky jsou zcela anonymní, takže Pronajímatel neví, který konkrétní uživatel web navštívil. Pronajímatel tedy nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

 

 

  1. DOBA UCHOVÁNÍ


Vaše osobní údaje Pronajímatel zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je Pronajímatel povinen jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Osobní údaje Pronajímatel zpracovává dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

Plnění smluvního vztahu - do odvolání

Správa uživatelských účtů ke službám - do doby zrušení účtu  

Provádění analýz a měření - max. 6 měsíců

Účetní a daňové účely 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

Plnění ostatních zákonných povinností - max. 5 let

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu - do odvolání

 

  1. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ


Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit.

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů

Právo požadovat vysvětlení

Právo na výmaz

Právo na omezení zpracování osobních údajů:

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Právo odvolání souhlasu: pokud jste udělili Pronajímateli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho kdykoliv odvolat. Například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Pronajímatele. (info@pujcovnavydrysek.cz)

 

Při realizaci Vašich práv se můžete obrátit na Internetovou stránku Pronajímatele www.pujcovnavydrysek.cz.

 

 

 

Tato verze Zásad zpracování osobních údajů je platná od 23. 5. 2018.

 

 

 

 

Bc. Matěj Sokol, DiS.

Pronajímatel